Οι Σκοποί και Στόχοι του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων

Οι σκοποί και οι στόχοι, όπως αναφέρονται επακριβώς στο καταστατικό της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, το οποίο υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, παρατίθενται παρακάτω.
'Αρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

α) Συμβολή στην διάδοση του βιβλίου
β) 'Ερευνα και μελέτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η γνωριμία της πολιτιστικής παράδοσης των άλλων λαών
γ) Μελέτη της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας
δ) Προαγωγή ιδανικών και αξιών του ανθρωπισμού και των ιδεωδών της Δημοκρατίας
ε) Συνδρομή και υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων
στ) Προαγωγή του εθελοντισμού σε κοινωφελείς δράσεις
ζ) Φιλανθρωπική συνδρομή, είτε σε φυσικά πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας είτε σε οργανώσεις, ιδρύματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα
η) Προσπάθεια εμφύσησης φυσιολατρικού - οικολογικού πνεύματος και ανάληψη δράσεων προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.